Privacy Beleid

Privacy Beleid

Het verheugt ons zeer dat u belangstelling hebt getoond voor onze onderneming. De bescherming van gegevens heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van de European 3HO Foundation. Het gebruik van de internetpagina's van de European 3HO Foundation is mogelijk zonder enige indicatie van persoonlijke gegevens; indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke grondslag voor een dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen wij in de regel toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op de Europese Stichting 3HO. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gebracht van de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Europese Stichting 3HO talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De overdracht van gegevens via internet kan echter in beginsel veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve wegen, bijv. telefonisch, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de Europese Stichting 3HO is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende begrippen:

 • a) Persoonsgegevens
 • b) Betrokkene
 • c) Verwerking
 • d) Beperking van de verwerking
 • e) Profilering
 • f) Pseudonimisering
 • g) Verantwoordelijke voor de verwerking of verantwoordelijke voor de verwerking
 • h) Processor
 • i) Ontvanger
 • j) Derden
 • k) Toestemming

2. Naam en adres van de controleur

Controller voor de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen in verband met gegevensbescherming is:

Europees Stichting 3HO

Den Tekststraat 46

1017 ZC Amsterdam

De Nederland

Telefoon: 017649379492

E-mail: european3ho@gmail.com

Website: https://europeanyogafestival.eu/

3. Cookies

De internetpagina's van de Europese Stichting 3HO maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in een computersysteem worden opgeslagen via een Internet browser.

Veel Internet sites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee Internet pagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie werd opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van het datasubject onderscheiden onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Via Door het gebruik van cookies kan de Europese 3HO-Stichting de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Op Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder onze websitegebruikers herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker gemakkelijker te maken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijv. niet telkens toegangsgegevens in te voeren telkens als de website wordt opgeroepen, omdat dit wordt overgenomen overgenomen door de website, en de cookie wordt dus opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een onlinewinkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst via een cookie.

De De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via van onze website door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan zo het plaatsen van cookies permanent verhinderen. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website mogelijk niet volledig bruikbaar zijn.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de Europese Stichting 3HO verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen zijn (1) de gebruikte browsertypes en -versies gebruikt, (2) het besturingssysteem dat door het oproepende systeem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zgn. referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem dat toegang verschaft, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Wanneer het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, de Europese 3HO Stichting geen conclusies trekken over de betrokkene. In plaats daarvan is deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te bieden, (2) de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze technologie systemen en website technologie, en (4) te voorzien handhavingsautoriteiten de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Europese 3HO Stichting anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming, en om een optimaal niveau van bescherming van de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene zijn verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de met de vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke, en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan verzoeken om overdracht aan een of meer verwerkers (bv. een pakketdienst) die de persoonsgegevens ook gebruikt voor een intern doel dat toe te schrijven zijn aan de voor de verwerking verantwoordelijke.

Door Door zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren, wordt het IP-adres door de Internet Service Provider (ISP) en gebruikt door de betrokkene en door de betrokkene wordt gebruikt, worden ook de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien indien nodig, het mogelijk te maken gepleegde overtredingen te onderzoeken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de beveiliging van de controller. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting tot het doorgeven van de gegevens bestaat, of indien het doorgeven het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard gebruikers mogen worden aangeboden vanwege de aard van de betreffende materie. Geregistreerde personen zijn vrij om de persoonlijke gegevens die tijdens de te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de gegevensbestand van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt te allen tijde op verzoek informatie aan iedere betrokkene welke persoonsgegevens over hem worden opgeslagen betrokkene. Bovendien corrigeert of wist de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. De volledige medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan in dit verband ter beschikking van de betrokkene in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

6. Inschrijving op onze nieuwsbrieven

Op Op de website van de Europese Stichting 3HO wordt de gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het input masker dat voor dit doel wordt gebruikt, bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden, evenals wanneer de nieuwsbrief wordt besteld bij de verantwoordelijke voor de verwerking.

De Europese Stichting 3HO informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van ondernemingen. De nieuwsbrief van de onderneming kan door de betrokkene alleen worden ontvangen indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich onderwerp zich registreert voor de verzending van de nieuwsbrief. Een bevestigingse-mail zal worden gestuurd naar het e-mailadres dat door de betrokkene is geregistreerd voor de eerste keer voor de verzending van de nieuwsbrief, om juridische redenen, in de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingse-mail wordt gebruikt om aan te tonen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief, slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van de registratie, evenals alsmede de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om inzicht te krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip, en het dient derhalve dient het doel van de rechtsbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief zullen alleen worden gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een inschrijving in kwestie, zoals dit het geval kan zijn in geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of in geval van een wijziging in technische omstandigheden. Er zal geen overdracht plaatsvinden van persoonlijke gegevens die door de nieuwsbriefdienst worden verzameld aan derden. De abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene op elk gewenst moment. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden herroepen te allen tijde worden ingetrokken. Voor het herroepen van de toestemming is in elke nieuwsbrief een link in elke nieuwsbrief te vinden. Het is ook mogelijk om u uit te schrijven van de nieuwsbrief te allen tijde direct op de website van de af te melden, of dit op een andere manier aan de manier.

7. Nieuwsbrief-Tracking

De nieuwsbrief van de Europese Stichting 3HO bevat zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiekje dat in dergelijke e-mails, die worden verzonden in HTML-formaat om logbestandregistratie en analyse mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse mogelijk van het succes of of mislukking van online-marketingcampagnes. Op basis van de ingebedde tracking pixel kan de Europese Stichting 3HO zien of en wanneer een e-mail werd door een betrokkene werd geopend en welke links in de e-mail werden opgeroepen opgeroepen door betrokkenen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die zijn verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden opgeslagen en geanalyseerd door de controller om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren, alsook om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden derden. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming die is afgegeven door middel van de dubbele toestemmingsprocedure. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden gewist. De Europese Stichting 3HO beschouwt een opzegging van de ontvangst van de nieuwsbrief als een herroeping.

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van de Europese Stichting 3HO bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, alsmede directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn verstrekt, automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door de betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of contact op te nemen met de betrokkene. Er vindt geen overdracht plaats van deze persoonlijke gegevens aan derden.

9. Het routinematig wissen en afschermen van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de periode die noodzakelijk is om het doel van opslag, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.

Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een opslagperiode voorgeschreven door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

10. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging
 • b) Recht van toegang
 • de de doeleinden van de verwerking;
 • de de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • waar mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden worden opgeslagen, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode;
 • de het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie te verlangen of wissen van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • de het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • waar de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • de het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsook alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
 • c) Recht op rectificatie
 • d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten)
 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • De de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR, of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR artikel 9, lid 2, van de GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
 • De de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er geen dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR.
 • e) Recht op beperking van de verwerking
 • De de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens.
 • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan in plaats daarvan.
 • De heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn nodig door de betrokkene voor de de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • De de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking van de GDPR in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • g) Recht van bezwaar
 • h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering
 • i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

11. Gegevensbescherming voor aanvragen en de aanvraagprocedures

De verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraag procedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager aanvraagdocumenten per e-mail of door middel van een web formulier op de website aan de verantwoordelijke voor de verwerking voorlegt. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens worden opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeids relatie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Indien er geen contract met de sollicitant wordt gesloten door de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de sollicitatiedocumenten automatisch gewist twee maanden na kennisgeving van het weigeringsbesluit, mits geen andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke zich tegen het wissen verzetten. Een ander legitiem belang in dit verband is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

12. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bijvoorbeeld wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verrichten van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting op grond waarvan waardoor de verwerking van persoonsgegevens is vereist, zoals voor de nakoming van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker gewond zou raken in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, verzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d GDPR. Ten slotte zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgronden, indien de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door ons bedrijf of door een derde partij, behalve wanneer deze belangen worden tenietgedaan door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn in het bijzonder toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een cliënt is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

13. De legitieme belangen die worden nagestreefd door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f GDPR is ons legitiem belang het uitvoeren van ons bedrijf ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

14. Periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de periode van opslag van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze periode worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het het sluiten van een overeenkomst.

15. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractueel voorschrift; voorschrift noodzakelijk voor het aangaan van een contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken gegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de contractpartner). Soms kan het noodzakelijk om een contract te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. De niet-verstrekking van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel contract of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat gevolgen van niet-verstrekking van de persoonsgegevens.

16. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Dit Dit privacybeleid is gegenereerd door de Privacy Policy Generator van de Duits Vereniging voor gegevensbescherming dat werd ontwikkeld in samenwerking met Privacy Advocaten van WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen.