Polityka prywatności

Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy, że wykazali Państwo zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Ochrona danych osobowych ma dla kierownictwa European 3HO Foundation szczególnie wysoki priorytet. Korzystanie ze stron internetowych Europejskiej Fundacji 3HO jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju w Europejskiej Fundacji 3HO. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo chciałoby poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą niniejszej deklaracji ochrony danych o przysługujących im prawach.

Jako administrator danych, Europejska Fundacja 3HO wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mogą z zasady posiadać luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, ma możliwość przekazania nam danych osobowych za pomocą alternatywnych środków, np. telefonicznie.

1. Definicje

Deklaracja ochrony danych Europejskiej Fundacji 3HO opiera się na pojęciach stosowanych przez europejskiego ustawodawcę przy przyjmowaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Nasza deklaracja ochrony danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić stosowaną terminologię.

W niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych używamy m.in. pojęcia:

 • a) Dane osobowe
 • b) Osoba, której dane dotyczą
 • c) Przetwarzanie
 • d) Ograniczenie przetwarzania
 • e) Profilowanie
 • f) Pseudonimizacja
 • g) Kontroler lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie
 • h) Procesor
 • i) Odbiorca
 • j) Strona trzecia
 • k) Zgoda

2. Nazwa i adres administratora danych

Kontroler dla celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

Europejski Fundacja 3HO

Den Textstraat 46

1017 ZC Amsterdam

The Holandia

Telefon: 017649379492

Email: european3ho@gmail.com

Strona internetowa: https://europeanyogafestival.eu/

3. Cookies

Strona Strony internetowe Europejskiej Fundacji 3HO wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową. przeglądarki.

Wiele witryn i serwerów internetowych używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator ciasteczka. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe strony internetowe i serwery można przyporządkować do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. w której dany plik cookie został zapisany. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnić indywidualną przeglądarkę podmiotu dats od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego ID pliku cookie.

Poprzez stronę Dzięki zastosowaniu plików cookie Fundacja European 3HO może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Przez Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wcześniej na rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, który korzysta z cookies, nie musi np. przy każdym wejściu na stronę podawać danych dostępowych przy każdym wejściu na stronę, ponieważ jest to przejmowane przejmuje je strona internetowa, a plik cookie jest w ten sposób zapisywany na komputerze użytkownika. systemie komputerowym. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Strona Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić instalację plików cookie za pośrednictwem za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki przeglądarki internetowej i w ten sposób może trwale uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje Ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona Strona internetowa Europejskiej Fundacji 3HO gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub automatyczny system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Zbierane mogą być (1) typy i wersje przeglądarki używane, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej strony internetowej strony internetowe, z których system dostępu dociera do naszej strony (tzw. referrery), (4) podstrony internetowe, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu, oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Gdy korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Europejska Fundacja 3HO nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Są to raczej informacje są potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej prawidłowo, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej, jak również jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej żywotności naszych systemów informatycznych systemów informatycznych i technologii strony internetowej, oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania przestępstw. organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania przestępstw w przypadku ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego też Europejska Fundacja 3HO Fundacja analizuje anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane pliki dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Strona Osoba, której dane dotyczą ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora danych ze wskazaniem danych osobowych. O tym, które dane osobowe są przekazywane do administratora danych jest określane przez odpowiednią maski wejściowej użytej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez podmiot danych są gromadzone i przechowywane wyłącznie do wewnętrznego użytku wewnętrznego przez administratora danych i dla jego własnych celów. Administrator danych może zażądać przekazania danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym (np. firmie kurierskiej) , który również wykorzystuje dane osobowe do celów wewnętrznych, które są przypisywanym administratorowi danych.

Poprzez rejestrując się na stronie internetowej administratora, adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez podmiot danych Zapisywana jest również data i godzina rejestracji. Strona przechowywanie tych danych odbywa się w kontekście tego, że jest to jedynym sposobem zapobiegania nadużyciom naszych usług, a w razie w razie potrzeby, aby umożliwić zbadanie popełnionych wykroczeń. O ile przechowywanie tych danych jest konieczne dla zabezpieczenia administratora. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub jeśli przekazanie danych służy służy celom ścigania karnego.

Strona Rejestracja osoby, której dane dotyczą, wraz z dobrowolnym podaniem danych osobowych, ma na celu umożliwienie administratorowi oferowania podmiotowi danych podmiotowi danych treści lub usług, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom ze względu na charakter danej materii. Osoby zarejestrowane mają prawo do zmiany danych osobowych podanych podczas rejestracji w dowolnym momencie lub do całkowitego usunięcia ich z zasobu danych administratora. danych administratora.

Strona Administrator danych w każdej chwili udziela na wniosek każdego podmiotu danych informacji każdemu podmiotowi danych, jakie dane osobowe na jego temat są przechowywane. podmiotu danych. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa danych osobowych na wniosek lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki przechowywania. Całość Pracownicy administratora danych są dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe. w tym zakresie jako osoby kontaktowe.

6. Subskrypcja naszych newsletterów

Na stronie Na stronie internetowej Europejskiej Fundacji 3HO użytkownicy mają możliwość możliwość zapisania się na newsletter naszego przedsiębiorstwa. Wprowadzana maska wejściowa, która służy do tego celu, określa, jakie dane osobowe są przekazywane, a także kiedy newsletter jest zamawiany u administratora danych.

Strona Europejska Fundacja 3HO informuje swoich klientów i partnerów biznesowych regularnie za pomocą newslettera o ofertach przedsiębiorstwa. Biuletyn Newsletter przedsiębiorstwa może być otrzymywany przez podmiot danych tylko wtedy, gdy (1) podmiot danych posiada ważny adres e-mail oraz (2) podmiot danych zarejestruje się na wysyłkę newslettera. E-mail potwierdzający na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca po raz pierwszy do wysyłki newslettera, z przyczyn prawnych, w procedurze double opt-in. Ta potwierdzająca wiadomość e-mail służy do udowodnienia czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, jest upoważniony do otrzymywania newslettera.

Podczas rejestracji do newslettera, zapisujemy również adres IP systemu komputerowego przydzielonego przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą w momencie rejestracji, jak również jak również datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć (ewentualne) nadużycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, na poziomie krajowym. adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym czasie, a zatem służy celowi ochrony prawnej administratora danych.

Strona Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Ponadto, subskrybenci newslettera mogą być informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile jest to jest to konieczne dla funkcjonowania usługi newslettera lub danej rejestracji, jak to może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub w przypadku zmiany okoliczności technicznych. Nie będzie miało miejsca przekazywanie danych osobowych zebranych przez usługę newslettera do podmiotów trzecich. Serwis subskrypcja naszego newslettera może zostać zakończona przez osobę, której dane dotyczą w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, której osoba udzielona przez osobę, której dane dotyczą, w celu wysyłki newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. w każdej chwili. W celu odwołania zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. link znajduje się w każdym newsletterze. Istnieje również możliwość rezygnacji z subskrypcji z newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej lub przekazać to administratorowi w inny sposób. sposób.

7. Newsletter-Tracking

Serwis Newsletter Europejskiej Fundacji 3HO zawiera tak zwane piksele śledzące. piksele. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich e-mailach, które są przesyłane w formacie HTML, aby umożliwić zapisywanie plików dziennika i analizy. Umożliwia to statystyczną analizę powodzenia lub sukcesu lub porażki kampanii marketingowych online. W oparciu o wbudowany tracking piksela, Europejska Fundacja 3HO może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została przez osobę, której dane dotyczą, oraz jakie linki w e-mailu zostały przez osoby, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe zebrane w pikselach śledzących zawartych w newsletterach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki newslettera, jak również w celu jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów jeszcze lepiej dopasować do zainteresowań osoby podmiotu danych. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają w każdej chwili prawo do odwołania odpowiedniej odrębnej deklaracji zgody wydanej w drodze procedury double-opt-in. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną zostaną usunięte przez administratora danych. Europejska Fundacja 3HO automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako odwołanie.

8. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strona internetowa Strona internetowa Europejskiej Fundacji 3HO zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą kontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe dane osobowe przekazane przez podmiot danych są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez podmiot danych do administratorowi danych są przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie ma miejsca przekazywanie tych danych osobowych osobom trzecim.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych dane

Strona Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania, lub w zakresie, w jakim jest to przyznane przez ustawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców w ustawach lub rozporządzeniach, którym administrator danych podlega.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli okres przechowywania zalecany przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę wygasa, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z zgodnie z wymogami prawnymi.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia
 • b) Prawo dostępu
 • . cele przetwarzania danych;
 • . kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
 • . odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych państwach lub organizacjach międzynarodowych;
 • jeżeli jeśli to możliwe, przewidywany okres, przez który dane osobowe będą lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu okres;
 • . istnienia prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzaniu;
 • . istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego organu;
 • w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od podmiotu danych, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła;
 • . istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach w tych przypadkach, znaczące informacje na temat zastosowanej logiki, jak również jak również znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 • c) Prawo do sprostowania
 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Strona dane osobowe nie są już niezbędne w odniesieniu do celów dla których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Strona Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR, oraz gdy nie ma innych podstaw prawnych. art. 9 ust. 2 GDPR, oraz gdy nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
 • Strona Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania, lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR.
 • Strona dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Strona Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego w prawie Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Strona Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 GDPR.
 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Na stronie Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych. danych osobowych.
 • . przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda zamiast tego ograniczenia ich wykorzystywania zamiast.
 • Strona Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez osobę, której dane dotyczą, do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
 • Strona Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne wobec podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.
 • f) Prawo do przenoszenia danych
 • g) Prawo do sprzeciwu
 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie
 • i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

11. Ochrona danych w odniesieniu do wniosków i procedury składania wniosków

Strona Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu realizacji procedury składania wniosków procedury. Przetwarzanie to może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca składa odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza na stronie internetowej do administratora. formularza na stronie internetowej do administratora danych. Jeżeli administrator danych zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli administrator danych nie zawrze Administrator danych nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żadne inne uzasadnione interesy administratora sprzeciwiają się usunięciu. Innym uzasadnionym interesem w tym stosunku jest np. ciężar dowodu w postępowaniu prowadzonym na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

12. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR służy jako podstawa prawna operacji przetwarzania dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, jak ma to miejsce np. na przykład, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia przedumownych środków, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu przez którego wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6(1) lit. c GDPR. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być. niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby np. odwiedzający uległ wypadkowi w naszej firmie, a jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego zdrowia lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych opiera się na art. 6(1) lit. d GDPR. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Ta podstawa prawna jest stosowana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadnymi wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których takie interesy są nadrzędne w stosunku do interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał, że o uzasadnionym interes może być założony, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zd. 2 GDPR).

13. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych lub przez stronę trzecią

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobrobytu wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

14. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Strona Kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania danych osobowych to odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już nie są już konieczne do realizacji umowy lub zainicjowania umowy.

15. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub wymóg umowny; wymóg niezbędny do zawarcia umowy; obowiązek podmiotu danych do dostarczenia danych osobowych; ewentualne konsekwencje nieprzekazania takich danych danych osobowych; możliwe konsekwencje niepodania takich danych

My wyjaśniamy, że udostępnienie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami może być konieczne do zawarcia umowy, że osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które muszą być następnie przez nas przetwarzane. Na stronie Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych dane, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Na stronie Nieprzekazanie danych osobowych skutkowałoby tym, że umowa z osobą, której dane dotyczą nie mogłaby zostać zawarta. Zanim dane osobowe zostaną przekazane przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik ten wyjaśnia osobie, której dane dotyczą czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowy lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych.

16. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza strona Polityka Prywatności została wygenerowana przez Generator Polityki Prywatności w . Niemiecki Stowarzyszenie Ochrony Danych że został opracowany we współpracy z Prywatność Prawnicy z WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolonia.